II LO Sandomierz
Sobota, 18.09.2021
Nawigacja
Matura 2021
  Info dla maturzystów

Rekrutacja
  Rekrutacja
  Oferta
  Profil mat-fiz
  ‍Profil biol-chem
  Profil humanistyczny
  Plakat 2021/2022

Szkoła dzisiaj
  Covid-19
  Festiwal Piosenki Angielskiej
  Dzieje Sandomierza - konkurs
  Podziękowania
  Podręczniki
  Dokumenty
  Dyrekcja
  Grono pedagogiczne
  Pracownicy administracji
  Stowarzyszenie AiS
  Samorząd
  Plan lekcji
  Platforma
  Spotkania z absolwentami
  Biblioteka
  Opieka lekarska i stomatologiczna

Informacje dla Rodziców
  e-Dziennik
  Szkolny Program Profilaktyki
  Procedury zachowania w sytuacjach kryzysowych
  Opieka zdrowotna

Rada Rodziców

Historia
  Historia szkoły
  Kadra wszech czasów
  Dyrektorzy
  Zjazdy Absolwentów
  70-lecie II Liceum (zjazd)

Absolwenci
  1951-1960
  1961-1970
  1971-1980
  1981-1990
  1991-2000
  2001-2010
  2011-2020
  2021-2030

Uczniowie
  Klasy I
  Klasy II
  Klasy III

Sukcesy
  Olimpijczycy szczebla centralnego
  Konkursy matematyczne i fizyczne
  Konkursy humanistyczne
  Konkursy językowe
  Olimpiady historyczne
  Konkursy historyczne i WOS
  Konkursy z przedsiębiorczości
  Konkursy PO i EDB
  Osiągnięcia sportowe
  Inne

Galerie

Inne
  Hymn
  Redakcja
  Księga gości

Chór "Kościuszko"
  O nas
  Aktualności
  Historia
  Repertuar
  Galeria
  W MEDIACH
  Informacje
  Kontakt
  Próby
  Archiwum

Archiwum

Memoriał
Facebook
Oficjalny profil szkoły
RODO
Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Szczegóły do pobrania TUTAJ
Historia szkoły
Budynek, w którym mieści się obecnie II Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki i Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2, powstał z inicjatywy burmistrza Sylwestra Więckowskiego (1871-1940). Kierownictwo techniczne budowy sprawował autor projektu Józef Pietraszewski (1885-1965) - budowniczy miejski. Szkołę wybudowała firma Pana Kazimierza Miernowskiego (1879-1947).

Uroczystość przekazania szkoły miastu odbyła się 20 listopada 1927 roku.

Fotografia wykonana 20 listopada 1927 roku

Początkowo mieściły się tutaj dwie szkoły : Publiczna Szkoła Powszechna nr 1 im. Ignacego Mościckiego i Publiczna Szkoła Powszechna nr 2 im. Królowej Jadwigi. Kierownikiem pierwszej był Wojciech Górkiewicz, drugiej Stanisław Szelest. Obie szkoły funkcjonowały do momentu wybuchu II wojny światowej, a ściślej do chwili wkroczenia wojsk niemieckich do Sandomierza. Wtedy właśnie budynek szkolny przy ul. Mickiewicza 9 został zajęty na potrzeby Wehrmachtu. Pełnił tę rolę do sierpnia 1944 roku. 18 sierpnia tegoż roku do Sandomierza wkroczyły oddziały Armii Czerwonej i budynek został znowu zajęty przez wojsko. Wprawdzie po miesiącu został opuszczony, ale tak zdewastowany /w czterech salach lekcyjnych Rosjanie "urządzili" stajnie konne/, że jego przygotowanie do potrzeb szkoły wymagało olbrzymiego wysiłku. Podjął się tego z polecenia starosty sandomierskiego Cypriana Kaliny, Franciszek Kolasa. Praca wielu nauczycieli i rodziców umożliwiła oddanie do dyspozycji uczniów jednego skrzydła budynku i tak 30 września 1944 roku rozpoczął się pierwszy po wojnie rok szkolny w Publicznej Szkole Powszechnej przy ulicy Mickiewicza 9. Zgodnie z oczekiwaniami funkcję kierownika szkoły powierzono jej głównemu organizatorowi Franciszkowi Kolasie. 1 października 1946 roku rozpoczęto, a we wrześniu 1947 roku zakończono remont budynku. Fakt, że dysponowano już całym budynkiem, spowodował podjęcie decyzji, w wyniku których 3 września 1947 roku rozpoczęły pracę dwie szkoły : Szkoła Podstawowa nr 1 i Szkoła Podstawowa nr 2. Jednocześnie postanowiono, że Szkoła Podstawowa nr 1 będzie szkołą rozwojową, 11 - letnią i utworzono jedną klasę licealną, do której uczęszczało 36 uczniów. Zostali oni przyjęci bez egzaminów, na podstawie świadectwa ukończenia siódmej /ostatniej/ klasy szkoły powszechnej /podstawowej/. Kilka miesięcy później szkoła otrzymała nazwę Państwowa Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Podstawowego i Licealnego.

Współorganizatorem szkoły na stopniu licealnym i jej pierwszym dyrektorem był zmarły w 1996 roku Franciszek Kolasa. Szkoła tak bardzo kojarzyła się z osobą jej pierwszego dyrektora, że przez szereg lat nazywano ją " Kolasówką "

W roku szkolnym 1948/1949 na wniosek Kuratorium Okręgu Szkolnego w Kielcach Szkołę Ogólnokształcącą Stopnia Podstawowego i Licealnego przekształcono na stopniu licealnym w szkołę żeńską, chłopców przeniesiono do Państwowego Gimnazjum i Liceum Koedukacyjnego przy ul.Żeromskiego /obecnie Zespół Szkół Ekonomicznych/.
Mimo podjętych decyzji w szkole funkcjonowały dwie klasy ósme - żeńskie i jedna dziewiąta – koedukacyjna.

Ważnym wydarzeniem w życiu szkoły była pierwsza matura, która odbyła się w 1951 roku. Świadectwo dojrzałości otrzymało 21 dziewcząt.
Rok 1952 był dla szkoły szczególnie zły. Na przełomie maja i czerwca zdekonspirowano organizację “Młode Białe Orły”. Aresztowano kilkunastu uczniów i absolwentów sandomierskich liceów, w tym naszą uczennicę - Marię Szaraniec /matura 1953/ i absolwentkę Lidię Przędzakowską /matura 1952/. Dyrektorzy otrzymali karne przeniesienie do szkół w innych miastach. Dyrektor F. Kolasa nie zgadza się na przeniesienie do Skarżyska, a następnie Radomia, odchodzi ze szkolnictwa i podejmuje pracę w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego w Gorzycach.
1 września 1952 roku funkcję dyrektora szkoły obejmuje Karol Karolewski. Liceum liczy w tym momencie 8 oddziałów, w których uczy się 297 uczniów.
W latach 1952 - 1955 we wszystkich klasach licealnych organizowane były egzaminy końcowe, których celem było określenie poziomu nauczania i uzdolnień uczniów.
We wszystkich klasach obowiązywał egzamin pisemny z języka polskiego, a ponadto w klasach ósmych pisemny z matematyki. Egzamin ustny obejmował język polski we wszystkich klasach oraz matematykę w klasach ósmych, geografię w dziewiątych i chemię w klasach dziesiątych. Wspomniane egzaminy nie miały decydującego wpływu na promocję i pełniły taką rolę, jak obecnie badanie wyników nauczania.
Dnia 31 sierpnia 1956 roku ze stanowiska dyrektora szkoły odchodzi powszechnie ceniony i lubiany Karol Karolewski, a Jego miejsce zajmuje, przeniesiony z Państwowej Szkoły Ogólnokształcącej Stopnia Podstawowego i Licealnego w Makowie Mazowieckim, Tadeusz Piwoński. Natomiast 16 grudnia 1956 roku wraca do pracy w szkolnictwie Franciszek Kolasa i obejmuje stanowisko zastępcy dyrektora naszej szkoły. Po roku pracy dyrektor Tadeusz Piwoński rezygnuje i na własną prośbę zostaje przeniesiony do Coniewa k/ Warszawy.

Przez pierwsze dwa miesiące roku szkolnego 1957/1958 Franciszek Kolasa pełni obowiązki dyrektora. Dnia 1 listopada funkcję dyrektora obejmuje dotychczasowy dyrektor Szkoły Podstawowej i Liceum w Chobrzanach Józef Lisak, co wreszcie na ponad 10 lat zatrzymuje tę "kadrową karuzelę".

W 1966 roku Ministerstwo Oświaty i Wychowania wydało instrukcję, w której poleciło przekształcenie szkół jedenastoletnich w odrębne szkoły podstawowe i licea ogólnokształcące. Instrukcja ta spowodowała działanie Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Sandomierzu, które w dniu 2 czerwca 1966 roku podjęło uchwałę o podziale Szkoły Ogólnokształcącej Stopnia Podstawowego i Licealnego na dwie szkoły: Szkołę Podstawową nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące.

W ten sposób rozpoczęto realizację reformy ustroju szkolnego, którego podstawą miała stanowić 8 - klasowa szkoła podstawowa, a na jej podbudowie 4 - letnie liceum ogólnokształcące. Orzeczenie organizacyjne w sprawie powołania II Liceum Ogólnokształcącego w Sandomierzu zostało wydane przez Kuratorium Okręgu Szkolnego w Kielcach w dniu 1 lipca 1966 roku. Mimo podziału obie szkoły miały wspólne kierownictwo.
Decyzją Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach z dnia 11 sierpnia 1966 roku szkole nadano imię Tadeusza Kościuszki. Inspiratorem tego przedsięwzięcia była nauczycielka historii Pani Profesor Irena Żwinklewicz. Wspólnie z członkami prowadzonego przez siebie koła historycznego opracowała i przygotowała uroczystą akademię, która odbyła się 15 października 1966 roku.

Rok szkolny 1967/68 był dla szkoły wyjątkowo trudny. 31 maja 1968 roku zmarł były dyrektor Karol Karolewski, a jednocześnie poważnie zachorował dyrektor Józef Lisak, co zmusiło Go do skorzystania z urlopu dla poratowania zdrowia. Jego obowiązki przejął z dniem 1 września 1968 roku dotychczasowy zastępca Eugeniusz Czaja. Niestety, dyrektor Józef Lisak nie wrócił już do pracy i przeszedł na emeryturę w 1969 roku.

W roku 1971 zakończono budowę szkoły przy ul. Okrzei 6. Do nowego budynku przenosi się Szkoła Podstawowa nr 1. W budynku szkolnym przy ul. Mickiewicza 9 pozostają: II Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki i Szkoła Podstawowa nr 2 pod wspólnym kierownictwem.
Istotnym wydarzeniem w ówczesnym życiu szkoły było wprowadzenie decyzją Rady Pedagogicznej profilowania klas. Na początek w jednej z klas pierwszych wprowadzono profil matematyczno - fizyczny.

W roku 1971 Komitet Rodzicielski ufundował szkole sztandar,
którego uroczyste przekazanie odbyło się 25 kwietnia.


Rok szkolny 1972/73 rozpoczął się od smutnej uroczystości pożegnania emerytowanego dyrektora Józefa Lisaka, który zmarł 31 sierpnia 1972 roku.
W 1973 roku wprowadzono w klasach, obok już istniejącego profilu matematyczno - fizycznego, profil biologiczno - chemiczny, a w roku następnym profil humanistyczny.

Dnia 21 września 1974 roku odbył się zjazd absolwentów z okazji 25 - lecia szkoły.
Fakt ten został uwieczniony
wmurowaniem okolicznościowej tablicy pamiątkowej.


Do dziś pozostaje tajemnicą organizatorów, dlaczego 25 - lecie szkoły obchodzono w pierwszym miesiącu 28 roku jej istnienia!

W dniu zakończenia roku szkolnego 1975/76 odbyła się w naszym liceum rzadka uroczystość
- jubileusz 50 - lecia pracy pedagogicznej Pani Profesor Janiny Zwolskiej,
w zgodnej opinii wszystkich Wspaniałej Nauczycielki i Wychowawczyni.

Stoją od lewej: R.Duma, S.Bażant, Wł.Czaja, N.Gancarz, Z.Maj, L.Kurasiewicz, S.Pieróg,
J.Zwolska, I.Żwinklewicz, M.Jarema, E.Czaja, J.Bakalarska, St.Cebula, B.Nicałek,
B.Radzimowska, A.Szatko, J.Mochocki, Z.Lipiec

31 lipca 1978 roku ze stanowiska dyrektora szkoły odchodzi Eugeniusz Czaja. Funkcję dyrektora obejmuje Mieczysław Kunka, który w czasie swojej, trwającej 13 lat kadencji, rozbudował szkołę - powstało nowe skrzydło budynku z sześcioma klasami, stołówka i sala gimnastyczna. Doprowadził do formalnego połączenia II Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki i Szkoły Podstawowej nr 2 w Zespół Szkół Ogólnokształcących.

1 września 1991 roku, w wyniku konkursu, dyrektorem zostaje Andrzej Pfeiffer - absolwent naszej szkoły /matura 1965/.
W listopadzie 1991 roku Kurator Oświaty w Tarnobrzegu , na wniosek dyrekcji szkoły, podejmuje decyzję o likwidacji Zespołu Szkół Ogólnokształcących. Od dnia 11 listopada 1991 roku II liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki i Szkoła Podstawowa nr 2 stają się odrębnymi jednostkami organizacyjnymi. Kierownictwo liceum objęli: Andrzej Pfeiffer i Janina Bachowska, a szkoły podstawowej: Jan Orzeł - dotychczasowy wicedyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących oraz Ewa Ciak - absolwentka naszej szkoły /matura 1965/.
W dniach 13 - 14 września 1997 roku odbyły się uroczyste obchody 50 - lecia II Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Sandomierzu. W obchodach uczestniczyło 602 (sześćset dwie) osoby.

W kwietniu 1998 roku Kuratorium Oświaty w Tarnobrzegu przeprowadziło ostatnią wizytację naszej szkoły - otrzymaliśmy ocenę szczególnie wyróżniającą.
1 września 1998 roku rozpoczęła naukę klasa o nowym profilu: matematyczno - informatycznym.
Od 21 września 1998 roku szkoła posiada oficjalną stronę WWW oraz skrzynkę e-mail.
Od 1 stycznia 1999 roku organem prowadzącym szkoły jest Starostwo Powiatowe w Sandomierzu a organem nadzorującym Kuratorium Oświaty w Kielcach.

21 maja 2002 miała miejsce pierwsza matura z informatyki. Zdawali (i zdali): Adrian Kopyto oraz Krystian Majewski. To doniosłe wydarzenie obserwowali: Andrzej Pfeiffer, Alodia Szatko oraz Paweł Bachowski. Wydarzenie zostało uwiecznione na fotografiach.
2 września 2002 rozpoczęło naukę siedem klas pierwszych nowego 3 letniego liceum ogólnokształcącego.

Od 1 września 2003 roku wprowadzono nowe profile :
  • informatyczno - matematyczny
  • przyrodniczo - medyczny
  • językowo - dziennikarski
  • turystyczno - sportowy
  • prawno - samorządowy
  • przyrodniczo - sportowy

W 2005 roku miała miejsce pierwsza "nowa matura". Przystąpiło do niej 195 absolwentów. Z powodzeniem 194.

31 sierpnia 2006 odszedł na emeryturę dyrektor szkoły Andrzej Pfeiffer.
Od nowego roku szkolnego 2006/2007 funkcję tę pełni mgr inż. Roman Ryński

Autor: Andrzej Pfeiffer
O nas
II Liceum Ogólnokształcące
im. Tadeusza Kościuszki


ul.Mickiewicza 9
27-600 Sandomierz
tel.fax 0-15-832-22-45
listy@2lo.sandomierz.pl

REGON: 292455961
NIP: 864-12-02-782

Konto Rady Rodziców II LO: NOWY NUMER KONTA !
Bank Spółdzielczy w Sandomierzu
93 9429 0004 2001 0006 8853 0001Cytat...
Prawdziwym bojownikiem za wiarę jest ten, kto w imię Boga walczy z samym sobą.
Mahomet
Certfikaty
img_20180521_090903_t1.jpg img_20180521_090923_t1.jpg cert walka z rakiem17.18_t1.jpg cert walka z rakiem18.19_t1.jpg certsave_20191216_092016_t1.jpg

Sponsorzy


SKS
7967229 Unikalnych wizyt